Trang đầu > Logo > Facebook

Facebook Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Facebook", bao gồm các ảnh 32 tờ "Facebook". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Facebook".

Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 2000×2000px Kích cỡ: 31KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 1000×750px Kích cỡ: 11KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 2000×2000px Kích cỡ: 55KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 1500×1500px Kích cỡ: 1066KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1722×362px Kích cỡ: 74KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 12KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 18KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 2KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 4KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 9KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 710×739px Kích cỡ: 48KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1600×1209px Kích cỡ: 196KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1403×1258px Kích cỡ: 160KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 300×225px Kích cỡ: 8KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 4KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 2000×2000px Kích cỡ: 31KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 1000×750px Kích cỡ: 11KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 2000×2000px Kích cỡ: 55KB
Biểu tượng Facebook Biểu tượng Facebook
Rộng và Cao: 1500×1500px Kích cỡ: 1066KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1722×362px Kích cỡ: 74KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 12KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 18KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 2KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 4KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 9KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 710×739px Kích cỡ: 48KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1600×1209px Kích cỡ: 196KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 1403×1258px Kích cỡ: 160KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 300×225px Kích cỡ: 8KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Facebook Logo Facebook Logo
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 4KB