Trang đầu > Công cụ > Thước đo

Thước đo Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Thước đo", bao gồm các ảnh 208 tờ "Thước đo". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Thước đo".

Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×669px Kích cỡ: 51KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×669px Kích cỡ: 168KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1201×728px Kích cỡ: 359KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 448×448px Kích cỡ: 34KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 860×992px Kích cỡ: 81KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×801px Kích cỡ: 66KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 836×1128px Kích cỡ: 977KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 836×1128px Kích cỡ: 463KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 479×479px Kích cỡ: 336KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 320×300px Kích cỡ: 72KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1888×1888px Kích cỡ: 622KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1000×996px Kích cỡ: 917KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 517×434px Kích cỡ: 32KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 769×860px Kích cỡ: 535KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 769×860px Kích cỡ: 398KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 913×913px Kích cỡ: 810KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 447×503px Kích cỡ: 225KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 912×1024px Kích cỡ: 558KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 767×1464px Kích cỡ: 642KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 507×854px Kích cỡ: 456KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1600×1600px Kích cỡ: 2021KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 545×488px Kích cỡ: 264KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 436×436px Kích cỡ: 225KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1539×1136px Kích cỡ: 939KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1181×1463px Kích cỡ: 1754KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 501×266px Kích cỡ: 6KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1258×1466px Kích cỡ: 1023KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1030×1026px Kích cỡ: 912KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 781×972px Kích cỡ: 720KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 927×927px Kích cỡ: 1499KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1107×1141px Kích cỡ: 1277KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 757×901px Kích cỡ: 599KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1629×2709px Kích cỡ: 2426KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1209×1344px Kích cỡ: 622KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1046×1657px Kích cỡ: 1304KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 935×939px Kích cỡ: 860KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 367×374px Kích cỡ: 135KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 424×428px Kích cỡ: 211KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 424×428px Kích cỡ: 147KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1700×1700px Kích cỡ: 1532KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1573×1901px Kích cỡ: 1386KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 967×909px Kích cỡ: 618KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 916×928px Kích cỡ: 788KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×982px Kích cỡ: 73KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 500×500px Kích cỡ: 8KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 647×642px Kích cỡ: 285KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1024×1024px Kích cỡ: 1390KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 436×419px Kích cỡ: 148KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 680×330px Kích cỡ: 9KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 891×720px Kích cỡ: 133KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1280×1280px Kích cỡ: 266KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 724×724px Kích cỡ: 613KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 350×380px Kích cỡ: 126KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 12KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 456×255px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 720×720px Kích cỡ: 36KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 256×256px Kích cỡ: 9KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 42KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 30KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×459px Kích cỡ: 94KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 320×320px Kích cỡ: 49KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 418×417px Kích cỡ: 11KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 600×600px Kích cỡ: 74KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 355×409px Kích cỡ: 47KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×916px Kích cỡ: 50KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×864px Kích cỡ: 49KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×982px Kích cỡ: 31KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×452px Kích cỡ: 45KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 981×908px Kích cỡ: 68KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1520×1883px Kích cỡ: 2116KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 2083×2083px Kích cỡ: 437KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 309KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 248KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 477×588px Kích cỡ: 272KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 208KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 271KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 2011×1976px Kích cỡ: 3255KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×629px Kích cỡ: 182KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 269×204px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×185px Kích cỡ: 86KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 452×452px Kích cỡ: 12KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 765×800px Kích cỡ: 505KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1790×1767px Kích cỡ: 3466KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 542×541px Kích cỡ: 79KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1425×1428px Kích cỡ: 2307KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 205KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 145KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 228KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 511×512px Kích cỡ: 39KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 13KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 14KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 39KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 22KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 7KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×341px Kích cỡ: 147KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 499×292px Kích cỡ: 11KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 215×174px Kích cỡ: 61KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 12KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×669px Kích cỡ: 51KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×669px Kích cỡ: 168KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1201×728px Kích cỡ: 359KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 448×448px Kích cỡ: 34KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 860×992px Kích cỡ: 81KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×801px Kích cỡ: 66KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 836×1128px Kích cỡ: 977KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 836×1128px Kích cỡ: 463KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 479×479px Kích cỡ: 336KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 320×300px Kích cỡ: 72KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1888×1888px Kích cỡ: 622KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1000×996px Kích cỡ: 917KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 517×434px Kích cỡ: 32KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 769×860px Kích cỡ: 535KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 769×860px Kích cỡ: 398KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 913×913px Kích cỡ: 810KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 447×503px Kích cỡ: 225KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 912×1024px Kích cỡ: 558KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 767×1464px Kích cỡ: 642KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 507×854px Kích cỡ: 456KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1600×1600px Kích cỡ: 2021KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 545×488px Kích cỡ: 264KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 436×436px Kích cỡ: 225KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1539×1136px Kích cỡ: 939KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1181×1463px Kích cỡ: 1754KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 501×266px Kích cỡ: 6KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1258×1466px Kích cỡ: 1023KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1030×1026px Kích cỡ: 912KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 781×972px Kích cỡ: 720KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 927×927px Kích cỡ: 1499KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1107×1141px Kích cỡ: 1277KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 757×901px Kích cỡ: 599KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1629×2709px Kích cỡ: 2426KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1209×1344px Kích cỡ: 622KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1046×1657px Kích cỡ: 1304KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 935×939px Kích cỡ: 860KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 367×374px Kích cỡ: 135KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 424×428px Kích cỡ: 211KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 424×428px Kích cỡ: 147KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1700×1700px Kích cỡ: 1532KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1573×1901px Kích cỡ: 1386KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 967×909px Kích cỡ: 618KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 916×928px Kích cỡ: 788KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×982px Kích cỡ: 73KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 500×500px Kích cỡ: 8KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 647×642px Kích cỡ: 285KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1024×1024px Kích cỡ: 1390KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 436×419px Kích cỡ: 148KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 680×330px Kích cỡ: 9KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 891×720px Kích cỡ: 133KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1280×1280px Kích cỡ: 266KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 724×724px Kích cỡ: 613KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 350×380px Kích cỡ: 126KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 12KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 456×255px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 720×720px Kích cỡ: 36KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 256×256px Kích cỡ: 9KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 42KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 4KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 21KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 30KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×459px Kích cỡ: 94KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 320×320px Kích cỡ: 49KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 418×417px Kích cỡ: 11KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 600×600px Kích cỡ: 74KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 355×409px Kích cỡ: 47KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×916px Kích cỡ: 50KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×864px Kích cỡ: 49KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×982px Kích cỡ: 31KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 980×452px Kích cỡ: 45KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 981×908px Kích cỡ: 68KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1520×1883px Kích cỡ: 2116KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 2083×2083px Kích cỡ: 437KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 309KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 248KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 477×588px Kích cỡ: 272KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 208KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 271KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 2011×1976px Kích cỡ: 3255KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 800×629px Kích cỡ: 182KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 269×204px Kích cỡ: 24KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×185px Kích cỡ: 86KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 452×452px Kích cỡ: 12KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 765×800px Kích cỡ: 505KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1790×1767px Kích cỡ: 3466KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 542×541px Kích cỡ: 79KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1425×1428px Kích cỡ: 2307KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 205KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 145KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 480×600px Kích cỡ: 228KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 511×512px Kích cỡ: 39KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 13KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 14KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 39KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 22KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 7KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 512×341px Kích cỡ: 147KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 499×292px Kích cỡ: 11KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 215×174px Kích cỡ: 61KB
Bảng đo lường Bảng đo lường
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 12KB