Trang đầu > Rau > Gừng

Gừng Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Gừng", bao gồm các ảnh 45 tờ "Gừng". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Gừng".

Gừng Gừng
Rộng và Cao: 400×400px Kích cỡ: 165KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 219×341px Kích cỡ: 88KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 600×600px Kích cỡ: 450KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 310×310px Kích cỡ: 99KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 640×575px Kích cỡ: 518KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 275KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 600×467px Kích cỡ: 69KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 700×700px Kích cỡ: 326KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 400×300px Kích cỡ: 116KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1513×1276px Kích cỡ: 1576KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1280×1033px Kích cỡ: 1553KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1274×632px Kích cỡ: 621KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1506×1062px Kích cỡ: 1299KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 3156×1134px Kích cỡ: 3197KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1395×1114px Kích cỡ: 1549KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1712×697px Kích cỡ: 1469KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1726×868px Kích cỡ: 1517KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 948×633px Kích cỡ: 709KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 756×550px Kích cỡ: 656KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 850×429px Kích cỡ: 375KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 512×330px Kích cỡ: 76KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 500×456px Kích cỡ: 196KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 850×429px Kích cỡ: 375KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 400×325px Kích cỡ: 171KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 520×520px Kích cỡ: 308KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 400×266px Kích cỡ: 101KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 264×254px Kích cỡ: 74KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 500×408px Kích cỡ: 206KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 23KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 400×293px Kích cỡ: 155KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 60KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 205×150px Kích cỡ: 33KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 253×155px Kích cỡ: 61KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1703×1208px Kích cỡ: 2839KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 570×570px Kích cỡ: 112KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 452×338px Kích cỡ: 210KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 621×1153px Kích cỡ: 1083KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 1030×1044px Kích cỡ: 1590KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 2432×1434px Kích cỡ: 7015KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 2401×2868px Kích cỡ: 3734KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 2132×1659px Kích cỡ: 6233KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 973×939px Kích cỡ: 1753KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 2224×1787px Kích cỡ: 7733KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 3152×2926px Kích cỡ: 10197KB
Gừng Gừng
Rộng và Cao: 2546×1603px Kích cỡ: 6200KB