Trang đầu > Truyền thuyết và tôn giáo > Chúa giêsu

Chúa giêsu Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Chúa giêsu", bao gồm các ảnh 31 tờ "Chúa giêsu". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Chúa giêsu".

Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 35KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 45KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 707×1131px Kích cỡ: 485KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 56KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1600×2132px Kích cỡ: 2025KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1600×2132px Kích cỡ: 2025KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1000×1000px Kích cỡ: 625KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 954×1169px Kích cỡ: 966KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 2198×1574px Kích cỡ: 1662KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 999×799px Kích cỡ: 220KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1858×2400px Kích cỡ: 297KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 350×420px Kích cỡ: 108KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 733×550px Kích cỡ: 352KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 559×731px Kích cỡ: 245KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 640×480px Kích cỡ: 226KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1350×1800px Kích cỡ: 281KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 654×1011px Kích cỡ: 737KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 239×336px Kích cỡ: 63KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 960×720px Kích cỡ: 375KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 798×675px Kích cỡ: 358KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 850×637px Kích cỡ: 242KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 524×783px Kích cỡ: 875KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1000×1313px Kích cỡ: 1068KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 277×369px Kích cỡ: 164KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 561×768px Kích cỡ: 345KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 800×812px Kích cỡ: 357KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 800×812px Kích cỡ: 357KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 600×809px Kích cỡ: 622KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1024×1024px Kích cỡ: 281KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 1024×1024px Kích cỡ: 281KB
Chúa giêsu Chúa giêsu
Rộng và Cao: 894×894px Kích cỡ: 452KB