Trang đầu > Truyền thuyết và tôn giáo > Pokemon

Pokemon Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Pokemon", bao gồm các ảnh 188 tờ "Pokemon". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Pokemon".

Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 758×777px Kích cỡ: 28KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 872×820px Kích cỡ: 386KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 426×330px Kích cỡ: 113KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 790×868px Kích cỡ: 446KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 48KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1425×1775px Kích cỡ: 807KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1184×1233px Kích cỡ: 34KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1280×1235px Kích cỡ: 509KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1191×1254px Kích cỡ: 72KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1377×1477px Kích cỡ: 694KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 522×560px Kích cỡ: 172KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 472×700px Kích cỡ: 161KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 446×468px Kích cỡ: 101KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 800×789px Kích cỡ: 104KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1280×1235px Kích cỡ: 509KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 289KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 89KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 433×600px Kích cỡ: 123KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 485×495px Kích cỡ: 186KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 907×885px Kích cỡ: 280KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 689×754px Kích cỡ: 306KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 399×411px Kích cỡ: 94KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 846×832px Kích cỡ: 119KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1220×1215px Kích cỡ: 45KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 739×1283px Kích cỡ: 721KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1275×1175px Kích cỡ: 81KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1600×1436px Kích cỡ: 296KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 758×777px Kích cỡ: 28KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 872×820px Kích cỡ: 386KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 426×330px Kích cỡ: 113KB
Jenny rùa Jenny rùa
Rộng và Cao: 790×868px Kích cỡ: 446KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 48KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1425×1775px Kích cỡ: 807KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1184×1233px Kích cỡ: 34KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1280×1235px Kích cỡ: 509KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1191×1254px Kích cỡ: 72KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1377×1477px Kích cỡ: 694KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 522×560px Kích cỡ: 172KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 472×700px Kích cỡ: 161KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 446×468px Kích cỡ: 101KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 800×789px Kích cỡ: 104KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1280×1235px Kích cỡ: 509KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 289KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 89KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 433×600px Kích cỡ: 123KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 485×495px Kích cỡ: 186KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 907×885px Kích cỡ: 280KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 689×754px Kích cỡ: 306KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 399×411px Kích cỡ: 94KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 846×832px Kích cỡ: 119KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1220×1215px Kích cỡ: 45KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 739×1283px Kích cỡ: 721KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1275×1175px Kích cỡ: 81KB
Pikachu Pikachu
Rộng và Cao: 1600×1436px Kích cỡ: 296KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 900×805px Kích cỡ: 225KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 927×1044px Kích cỡ: 69KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 321×371px Kích cỡ: 95KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 751×489px Kích cỡ: 122KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 484×478px Kích cỡ: 200KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 112KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 836×1048px Kích cỡ: 442KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 702×775px Kích cỡ: 37KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1310×1272px Kích cỡ: 808KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 834×958px Kích cỡ: 244KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 633×530px Kích cỡ: 179KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 633×530px Kích cỡ: 146KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1000×689px Kích cỡ: 460KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1254×1254px Kích cỡ: 49KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1073×936px Kích cỡ: 380KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 227×230px Kích cỡ: 51KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 363×548px Kích cỡ: 196KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 757×776px Kích cỡ: 43KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 800×789px Kích cỡ: 393KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1024×1142px Kích cỡ: 225KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 383×334px Kích cỡ: 95KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 383×334px Kích cỡ: 95KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1012×1010px Kích cỡ: 547KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 275×272px Kích cỡ: 74KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 333×280px Kích cỡ: 55KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1440×571px Kích cỡ: 30KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1985×1352px Kích cỡ: 978KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 378×283px Kích cỡ: 74KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 702×775px Kích cỡ: 240KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 718×621px Kích cỡ: 29KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1254×1436px Kích cỡ: 692KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 672×811px Kích cỡ: 342KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 480×480px Kích cỡ: 22KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1842×1442px Kích cỡ: 833KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1314×1361px Kích cỡ: 977KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 790×991px Kích cỡ: 583KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1792×1920px Kích cỡ: 1002KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 790×868px Kích cỡ: 446KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 524×416px Kích cỡ: 159KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1043×1080px Kích cỡ: 465KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 790×868px Kích cỡ: 307KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1065×1578px Kích cỡ: 880KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 936×1280px Kích cỡ: 486KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1065×1578px Kích cỡ: 262KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 914×984px Kích cỡ: 245KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 721×809px Kích cỡ: 438KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1410×1370px Kích cỡ: 682KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 721×809px Kích cỡ: 289KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 802×902px Kích cỡ: 444KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 473×796px Kích cỡ: 198KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1005×1155px Kích cỡ: 480KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 563×594px Kích cỡ: 55KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 736×845px Kích cỡ: 334KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 800×766px Kích cỡ: 249KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1006×689px Kích cỡ: 359KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 284×374px Kích cỡ: 105KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 822×1023px Kích cỡ: 193KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 200×200px Kích cỡ: 37KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 684×724px Kích cỡ: 283KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1057×1066px Kích cỡ: 565KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 669×875px Kích cỡ: 310KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1017×1224px Kích cỡ: 347KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 800×687px Kích cỡ: 397KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1733×1489px Kích cỡ: 1245KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 300×300px Kích cỡ: 13KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 785×1248px Kích cỡ: 78KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1576×2195px Kích cỡ: 1042KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 890×1633px Kích cỡ: 901KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1007×1229px Kích cỡ: 85KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1255×1898px Kích cỡ: 1105KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1795×2388px Kích cỡ: 1239KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 800×870px Kích cỡ: 217KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 400×348px Kích cỡ: 118KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 900×1217px Kích cỡ: 231KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 506×506px Kích cỡ: 176KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 976×1102px Kích cỡ: 680KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 362×332px Kích cỡ: 98KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 305×246px Kích cỡ: 75KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 532×599px Kích cỡ: 66KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 397×365px Kích cỡ: 71KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1024×467px Kích cỡ: 331KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 300×260px Kích cỡ: 39KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1237×997px Kích cỡ: 706KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 678×1080px Kích cỡ: 377KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1129×708px Kích cỡ: 220KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1801×2389px Kích cỡ: 1105KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 640×898px Kích cỡ: 370KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1185×1215px Kích cỡ: 644KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1938×2206px Kích cỡ: 965KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1037×985px Kích cỡ: 626KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 316×361px Kích cỡ: 101KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 241×400px Kích cỡ: 68KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 585×600px Kích cỡ: 106KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 275×259px Kích cỡ: 14KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 335×274px Kích cỡ: 41KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 894×894px Kích cỡ: 320KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1024×845px Kích cỡ: 362KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 472×600px Kích cỡ: 233KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 911×911px Kích cỡ: 452KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 271×295px Kích cỡ: 78KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 524×422px Kích cỡ: 24KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 530×600px Kích cỡ: 97KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 400×500px Kích cỡ: 119KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1024×1024px Kích cỡ: 595KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 697×603px Kích cỡ: 140KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 699×645px Kích cỡ: 207KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 646×339px Kích cỡ: 182KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 785×1000px Kích cỡ: 324KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 300×304px Kích cỡ: 60KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 900×720px Kích cỡ: 123KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 515×429px Kích cỡ: 66KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 428×337px Kích cỡ: 30KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 391×339px Kích cỡ: 81KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 900×780px Kích cỡ: 146KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 550×533px Kích cỡ: 92KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 852×1068px Kích cỡ: 123KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 524×597px Kích cỡ: 216KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1800×1200px Kích cỡ: 413KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1280×1353px Kích cỡ: 261KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 253×204px Kích cỡ: 25KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 908×1183px Kích cỡ: 489KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 800×800px Kích cỡ: 306KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 646×661px Kích cỡ: 329KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 4150×4750px Kích cỡ: 4177KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 512×512px Kích cỡ: 26KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1400×1292px Kích cỡ: 130KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 1354×1500px Kích cỡ: 127KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 472×621px Kích cỡ: 185KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 949×842px Kích cỡ: 256KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 480×466px Kích cỡ: 90KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 455×347px Kích cỡ: 114KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 500×500px Kích cỡ: 159KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 500×500px Kích cỡ: 208KB
Pokemon Pokemon
Rộng và Cao: 808×989px Kích cỡ: 192KB