Trang đầu > Rau > Khoai tây

Khoai tây Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Khoai tây", bao gồm các ảnh 134 tờ "Khoai tây". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Khoai tây".

Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 700×469px Kích cỡ: 172KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 200×153px Kích cỡ: 44KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2181×1674px Kích cỡ: 5156KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 155×150px Kích cỡ: 24KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 1672×1480px Kích cỡ: 2317KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 3508×3070px Kích cỡ: 1997KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2360×1745px Kích cỡ: 5364KB
Khoai tây gọt vỏ Khoai tây gọt vỏ
Rộng và Cao: 2250×2243px Kích cỡ: 4573KB
Khoai tây nhỏ Khoai tây nhỏ
Rộng và Cao: 2931×1159px Kích cỡ: 2574KB
2 củ khoai tây 2 củ khoai tây
Rộng và Cao: 1672×1480px Kích cỡ: 2317KB
Khoai tây vàng Khoai tây vàng
Rộng và Cao: 3463×2698px Kích cỡ: 984KB
5 củ khoai tây 5 củ khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây cắt lát Khoai tây cắt lát
Rộng và Cao: 4496×2643px Kích cỡ: 12779KB
Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn
Rộng và Cao: 2059×1673px Kích cỡ: 3904KB
Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn
Rộng và Cao: 2172×1551px Kích cỡ: 3571KB
Nông sản, khoai tây, củ sen Nông sản, khoai tây, củ sen
Rộng và Cao: 2144×1748px Kích cỡ: 4148KB
Khoai tây trong xô Khoai tây trong xô
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây trong giỏ Khoai tây trong giỏ
Rộng và Cao: 3677×2821px Kích cỡ: 13319KB
Khoai tây trên đĩa Khoai tây trên đĩa
Rộng và Cao: 3434×2891px Kích cỡ: 13516KB
Khoai tây trên đĩa Khoai tây trên đĩa
Rộng và Cao: 4671×1902px Kích cỡ: 11490KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 5518×4358px Kích cỡ: 869KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 9882×7701px Kích cỡ: 2055KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 6412×5139px Kích cỡ: 1595KB
Khoai tây tươi Khoai tây tươi
Rộng và Cao: 3352×2981px Kích cỡ: 18350KB
Một vài củ khoai tây Một vài củ khoai tây
Rộng và Cao: 6223×4081px Kích cỡ: 40608KB
Khoai tây đỏ Khoai tây đỏ
Rộng và Cao: 1839×1324px Kích cỡ: 2724KB
Khoai tây đỏ Khoai tây đỏ
Rộng và Cao: 6495×4588px Kích cỡ: 45342KB
Khoai tây cắt lát Khoai tây cắt lát
Rộng và Cao: 6403×3364px Kích cỡ: 24355KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 1696×2415px Kích cỡ: 6089KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 2360×1745px Kích cỡ: 5364KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 2028×2654px Kích cỡ: 8228KB
Ba củ khoai tây Ba củ khoai tây
Rộng và Cao: 2102×1224px Kích cỡ: 2882KB
Ba củ khoai tây Ba củ khoai tây
Rộng và Cao: 2538×945px Kích cỡ: 2430KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2011×1350px Kích cỡ: 2920KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1482×1308px Kích cỡ: 2048KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×256px Kích cỡ: 203KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3000×1931px Kích cỡ: 5757KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 700×469px Kích cỡ: 240KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 948×675px Kích cỡ: 605KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×335px Kích cỡ: 76KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×407px Kích cỡ: 368KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 339×220px Kích cỡ: 93KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2800×1881px Kích cỡ: 6445KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3160×2034px Kích cỡ: 6379KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2546×3400px Kích cỡ: 10108KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3352×2981px Kích cỡ: 7084KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2908×1835px Kích cỡ: 5990KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2280×1801px Kích cỡ: 4905KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2278×1212px Kích cỡ: 4127KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1882×2462px Kích cỡ: 4300KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2249×1412px Kích cỡ: 3995KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2011×1350px Kích cỡ: 2920KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1793×1397px Kích cỡ: 2590KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1482×1308px Kích cỡ: 2048KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2280×1801px Kích cỡ: 4905KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1696×2415px Kích cỡ: 6245KB
Nhiều khoai tây Nhiều khoai tây
Rộng và Cao: 3901×2247px Kích cỡ: 11920KB
Nhiều khoai tây Nhiều khoai tây
Rộng và Cao: 3101×1593px Kích cỡ: 4224KB
Khoai tây trong túi Khoai tây trong túi
Rộng và Cao: 3745×4096px Kích cỡ: 33111KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 700×469px Kích cỡ: 172KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 200×153px Kích cỡ: 44KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2181×1674px Kích cỡ: 5156KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 155×150px Kích cỡ: 24KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 1672×1480px Kích cỡ: 2317KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 3508×3070px Kích cỡ: 1997KB
Khoai tây, khoai tây Khoai tây, khoai tây
Rộng và Cao: 2360×1745px Kích cỡ: 5364KB
Khoai tây gọt vỏ Khoai tây gọt vỏ
Rộng và Cao: 2250×2243px Kích cỡ: 4573KB
Khoai tây nhỏ Khoai tây nhỏ
Rộng và Cao: 2931×1159px Kích cỡ: 2574KB
2 củ khoai tây 2 củ khoai tây
Rộng và Cao: 1672×1480px Kích cỡ: 2317KB
Khoai tây vàng Khoai tây vàng
Rộng và Cao: 3463×2698px Kích cỡ: 984KB
5 củ khoai tây 5 củ khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây cắt lát Khoai tây cắt lát
Rộng và Cao: 4496×2643px Kích cỡ: 12779KB
Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn
Rộng và Cao: 2059×1673px Kích cỡ: 3904KB
Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn Sản phẩm nông nghiệp, khoai tây, khoai lang, khoai môn
Rộng và Cao: 2172×1551px Kích cỡ: 3571KB
Nông sản, khoai tây, củ sen Nông sản, khoai tây, củ sen
Rộng và Cao: 2144×1748px Kích cỡ: 4148KB
Khoai tây trong xô Khoai tây trong xô
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây trong giỏ Khoai tây trong giỏ
Rộng và Cao: 3677×2821px Kích cỡ: 13319KB
Khoai tây trên đĩa Khoai tây trên đĩa
Rộng và Cao: 3434×2891px Kích cỡ: 13516KB
Khoai tây trên đĩa Khoai tây trên đĩa
Rộng và Cao: 4671×1902px Kích cỡ: 11490KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 5518×4358px Kích cỡ: 869KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 9882×7701px Kích cỡ: 2055KB
Phim hoạt hình khoai tây Phim hoạt hình khoai tây
Rộng và Cao: 6412×5139px Kích cỡ: 1595KB
Khoai tây tươi Khoai tây tươi
Rộng và Cao: 3352×2981px Kích cỡ: 18350KB
Một vài củ khoai tây Một vài củ khoai tây
Rộng và Cao: 6223×4081px Kích cỡ: 40608KB
Khoai tây đỏ Khoai tây đỏ
Rộng và Cao: 1839×1324px Kích cỡ: 2724KB
Khoai tây đỏ Khoai tây đỏ
Rộng và Cao: 6495×4588px Kích cỡ: 45342KB
Khoai tây cắt lát Khoai tây cắt lát
Rộng và Cao: 6403×3364px Kích cỡ: 24355KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 1696×2415px Kích cỡ: 6089KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 2360×1745px Kích cỡ: 5364KB
Khoai tây lớn Khoai tây lớn
Rộng và Cao: 2028×2654px Kích cỡ: 8228KB
Ba củ khoai tây Ba củ khoai tây
Rộng và Cao: 2102×1224px Kích cỡ: 2882KB
Ba củ khoai tây Ba củ khoai tây
Rộng và Cao: 2538×945px Kích cỡ: 2430KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2011×1350px Kích cỡ: 2920KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1482×1308px Kích cỡ: 2048KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×256px Kích cỡ: 203KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3000×1931px Kích cỡ: 5757KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 700×469px Kích cỡ: 240KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 948×675px Kích cỡ: 605KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×335px Kích cỡ: 76KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 500×407px Kích cỡ: 368KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 339×220px Kích cỡ: 93KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2800×1881px Kích cỡ: 6445KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3160×2034px Kích cỡ: 6379KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2546×3400px Kích cỡ: 10108KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3352×2981px Kích cỡ: 7084KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2908×1835px Kích cỡ: 5990KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2280×1801px Kích cỡ: 4905KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2278×1212px Kích cỡ: 4127KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1882×2462px Kích cỡ: 4300KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2249×1412px Kích cỡ: 3995KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2063×1898px Kích cỡ: 3678KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2011×1350px Kích cỡ: 2920KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1793×1397px Kích cỡ: 2590KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1482×1308px Kích cỡ: 2048KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1343×1099px Kích cỡ: 1471KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2280×1801px Kích cỡ: 4905KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 1696×2415px Kích cỡ: 6245KB
Nhiều khoai tây Nhiều khoai tây
Rộng và Cao: 3901×2247px Kích cỡ: 11920KB
Nhiều khoai tây Nhiều khoai tây
Rộng và Cao: 3101×1593px Kích cỡ: 4224KB
Khoai tây trong túi Khoai tây trong túi
Rộng và Cao: 3745×4096px Kích cỡ: 33111KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2102×1224px Kích cỡ: 2882KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 9427×8188px Kích cỡ: 4340KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3152×1944px Kích cỡ: 8701KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 3160×2034px Kích cỡ: 6379KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 2908×1835px Kích cỡ: 5990KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 6480×4250px Kích cỡ: 35596KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 6207×3399px Kích cỡ: 56148KB
Khoai tây Khoai tây
Rộng và Cao: 5208×3580px Kích cỡ: 35363KB